خلاقیت و نوآوری

در دوران کنونی رشد اقتصادی نه در داشتن منابع مالی فراوان و یا منابع طبیعی خدادادی، بلکه در گرو داشتن مغزهایی پویاست. اقتصاد و عصر حاضر که واژه دانش را در کنار نام خود یدک می‌کشد هرچند از بازوی نیروی کار و نیروی مرموز سرمایه‌های پولی استفاده می‌برد، اما قدرت خود را از ذهن افرادی می‌گیرد که یاد گرفته‌اند چطور دست به آفرینش ذهنی بزنند.