اهمیت بذر در روند تولید

گاهی در بررسی و ردیابی موضوعات مختلف جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت تولید، توجه به عملکرد بذر مصرفی در نتایج، موردتوجه کمتری قرار می‌گیرد.

جریان و انتشار هوا در سالن های تولید

اغلب در سالن‌های تولید پدیده‌های عجیبی که ناشی از جریان و انتشار هوا در سالن است نمود می‌کند که مبین مشکلات تبخیری و اختلاف در میزان رشد قارچ در بین طبقات و محل‌های مختلف بستر در سالن است. تمام این موضوعات درنهایت به افت تولید و کاهش کمی و کیفی محصول ختم می‌گردد.