انعقاد تفاهم‌نامه در خصوص خدمات توان افزایی و مهارت آموزی غیر دولتی

پیگیری انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه تاسیس مرکز خدمات توان افزایی و مهارت آموزی غیردولتی حوزه تخصصی قارچ و صنایع وابسته با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران به شرح زیر است: