الگوی چرخه زندگی قارچ‌های خوراکی (بخش دوم)

همان‌طور که قبلاً گفته شد، قارچ دکمه‌ای سفید یک آمفی تال است و دارای هر دو سیستم هموتالیک ثانویه و
هتروتالیک است. حتی برخی از نمونه‌ها، خاصیت هموتالیسم نیز نشان داده‌اند. البته همان‌طور که گفته شد،
تقریباً تمامی جمعیت‌های تجاری این قارچ دارای سیستم هموتالیک ثانویه هستند.