حرف ما

تلاش می شود تا در این بخش بر اساس مشکلات، مسائل روز و نیازهای صنعت مقالاتی تهیه و تقدیم شما همراهان گردد. در این مقالات تنها به بازگویی مشکلات پرداخته نخواهد شد و سعی می شود تا در کنار هر نقد یا بیان مشکلی، راه کارهای اجرایی و مناسب با شرایط صنعت ارائه گردد. امید است تا تجارب چند دهه ای تیم فنی رسانه که در قالب مقالات ارائه خواهد شد، کمک مناسبی برای دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان صنعت باشد.

دکمه بازگشت به بالا