کتاب پرورش سمارغ دنبل کوهی

  • عنوان: پرورش سمارغ دنبل کوهی
  • تالیف: ایان ر.هال و گرودون ت.براون و الکساندار زامبونلی
  • ترجمه: دکتر ضیاء الدین هاشمی