آقای قارچ

آقای قارچ ویژه برنامه مصاحبه با فعالان صنعت قارچ از زنجیره تأمین تا مصرف قارچ خوراکی است. مصاحبه با افراد توامند در عرصه‌های مختلف قارچ خوراکی که از این طریق تجربیات و دانش خود را با ویدیوی تصویری در اختیار همگان قرار می‌دهند. بدون هیچ چشم داشت راه‌کارهای خود برای غلبه بر مشکلات درون صنفی بیان می‌کنند. تاریخچه و چگونگی ورود به عرصه قارچ خوراکی و اهداف خود را از طریق برنامه آقای قارچ در اختیار همگان قرار می‌دهند. چشم انداز صنف را مورد نقد و بررسی قرار داده و نگاه به افق دور دست دارند. طوفان فکری برقرار می‌کنند. این بخش جذاب ترین بخش رسانه تخصصی قارچ کشور است. پیشنهاد ما مشاهده مصاحبه‌های ایشان است. با دیدن این تصاویر تجربه را تجربه نکنید و از تجربیات ایشان برای الگوسازی در سازمان و کسب و کار خود بهره لازم راببرید.