PH بستر قارچ صدفی

میزان pH مطلوب در بستر بین ۶/۵ – ۵/۵ است. اگر چه میسلیوم می‌تواند در pH بین ۷/۵ – ۴/۲ زنده بماند.
با کاهش pH، رشد میسلیوم کاهش می‌یابد و در pH ۴، رشد آن متوقف می‌شود.

مراحل پرورش قارچ دکمه ای

قارچ‌ها برخلاف دیگر گیاهان فاقد گل و دانه هستند و به جای دانه یا به اصطلاح بذر، هاگ یا اسپور تولید می‌کنند. بنابراین قارچ در زمره‌ی گیاهان تولید کننده‌ی هاگ یا اسپور محسوب می‌شود و در شاخه‌ای به نام ریسه دارام و تولید کنندگان اسپور قرار می‌گیرند.