خاک پوششی و انواع آن

خاک‌پوششی مناسب دارای ظرفیت نگهداشت بالای آب و بالاترین سطح رشد میسلیوم را داراست. خاک‌پوششی باید ازنظر
مواد معدنی فقیر و دارای PH مناسب و ساختار باز جهت تهویه مناسب باشد. در برخی کشورهای اروپایی ازجمله هلند جهت
تأمین خاک‌پوششی، خاک پیت را با spent lime ترکیب می‌کنند که در آنجا بهترین بازدهی را دارد.

خاک پوششی

کمپوستی که به خوبی با میسلیوم پوشیده شده است و بعد از ۱۴ الی ۱۵ روز خاک‌دهی می‌شود. استفاده از خاک‌
پوششی در جهت تحریک میسلیوم برای ساختن پین است. همچنین این خاک موجب نگه‌داری آب و گسترش میسلیوم
و درنهایت ایجاد قارچ می‌شود حتی خاک موجب حفاظت کمپوستنیز می‌شود.

اسپان

تعریف لغوی Spawn:  بذر اولیه قارچ است این واژه که در اصل ریشه‌ی فرانسوی دارد و از اسپاندر گرفته‌شده است.