آشنایی با بیماری های قارچکلینیک قارچ

نمونه‌برداری از قارچ‌ها

بیشتر قارچ‌ها همانند قارچ خوراکی، اسپور و میسیلیوم رویشی تولید می‌کنند؛ برای شناسایی دقیق قارچ‌ها از اسپورهای آنها استفاده می‌شود.

در اغلب موارد قارچ خوراکی توسط پاتوژن قارچی کلونیزه می‌شود و شناسایی قارچ بیمارگر بایستی بر اساس آزمایش های میکروسکوپی انجام شود. پاتوژن هایی مانند گونه‌های Mycogona, verticillium و Cladobotryum و بسیاری از کپک‌ها اسپور های منحصربه‌ فردی تولید می‌کنند؛ همه قارچ‌ها به‌راحتی اسپور تولید نمی‌کنند. در مواردی که تولید اسپور به‌سختی انجام بگیرد با کشت دادن قارچ روی محیط کشت دیگر (اغلب محیط کشت آگار دارای مواد مغذی) می‌توان آن را وادار به تولید اسپور کرد.

شناسایی کپک ها

به‌منظور جداسازی و شناسایی کپک‌ها، نمونه‌های کمپوست روی محیط کشت آگار کشت داده می‌شوند. در مواردی که نیاز به کمیسازی و شمارش جمعیت کپک‌ها وجود داشته باشد از کمپوست عصاره گرفته باشند. این عصاره به‌اندازه‌ای رقیق می‌شود (فاکتور رقیق‌سازی) که کلونی‌ های قارچ در آن قابل‌شمارش باشند. هر چه تعداد بیشتر باشد اهمیت دادن به آن بیشتر شده و این مسئله هنگام شناسایی عامل ایجادکننده اختلال در کمپوست بیشتر نمود پیدا می‌کند.

چندگونه استرین

زمانی که بیش از یک گونه یا استرین قارچ بیماری‌زا وجود داشته باشد نیاز است که شناسایی به‌صورت بسیار دقیقی صورت بگیرد. به‌عنوان‌مثال، گونه‌های مختلفی از تریکودرما وجود دارند و استرین های T.aggressivum علائم متفاوتی تولید می‌کنند.

بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی و ریخت‌ شناسی مانند شکل اسپور و اندازه آن می‌توان گونه‌ها را از هم تشخیص داد اما تفاوت میان استرین و زیرگونه‌های یک گونه بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی از یکدیگر قابل‌تفکیک نیستند. به همین دلیل، استرین های مختلف T.aggressivum با استفاده از تکنیک‌های ملکولی یا با مقایسه میزان رشدشان و اسپورزایی در شرایط استاندارد از همقابل‌ تشخیص هستند.

پاتوژن ها

همچنین از خصوصیاتی چون حساسیت پاتوژن به قارچ‌کش‌ها ممکن است برای شناسایی قارچ‌ها استفاده شود. به همین منظور، قارچ بیمارگر از قارچ خوراکی آلوده جداسازی شده و در شرایط استریل روی محیط کشت آگار کشت داده می‌شود. کشت‌های بعدی از این جدایه، روی محیط کشت‌ هایی که غلظت‌های مختلفی از قارچ‌کش موردنظر را دارا هستند کشت داده می‌شود.

آفات ها و بیماری های قارچ ها
>

هنگام نگهداری، رشد پرکنه قارچ بیمارگر روی محیط کشت حاوی غلظت‌های مختلف قارچ‌کش اندازه‌گیری می‌شود و میزان رشد در برابر غلظت‌های قارچ‌کش پلات می‌شود. نتیجه حاصل از این بررسی به‌صورت مقدار ED50 بیان می‌شود. این عدد نشان‌دهنده غلظتی از قارچ‌کش است که میزان رشد قارچ را به میزان ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

نمونه‌برداری از باکتری

باکتری‌ها موجودات تک‌سلولی هستند و گروهی از این باکتری‌ها که تولید قارچ را تحت تأثیر قرار می دهند اسپوری تولید نمی‌کنند. باکتری‌ها ازنظر مرفولوژیکی با یکدیگر اختلافاتی دارند اما نمی‌توان از این خصوصیت به‌عنوان تنها فاکتور برای شناسایی آنها استفاده کرد. شناسایی باکتری‌ها به مجموعه‌ای از تست‌های شناسایی وابسته است که در آن مواد شیمیایی خاص به محیط کشت آگار اضافه می‌شوند و توانایی باکتری در مصرف این مواد و رشد آن روی محیط کشت اندازه‌گیری می‌شود.

در مورد باکتری Pseudomonas عامل بیماری لکه قهوه‌ای باکتریایی، شناسایی دقیق آن  با آزمون خط سفید مشخص می‌شود. این یک واکنش بسیار اختصاصی با یک باکتری هم‌خانواده با ps.tolaasii انجام می‌شود.

زمانی که این باکتری با  ps.tolaasii روی یک محیط کشت آگار کشت داده می‌شود خط رسوب سفیدرنگی بین دو کلونی باکتری تولید می‌شود. اخیراً تکنولوژی DNA و تجزیه‌وتحلیل پروفایل اسیدهای چرب، موجب افزایش در سرعت و دقت شناسایی باکتری‌ها شده است.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن