قارچ وکودکان

کاردستی قارچ

یکی از فواید مهم کاردستی برای کودکان افزایش اعتماد به نفس درآن ها می‌باشد. با آموزش دادن دوختن، کشیدن نقاشی و خلق کردن
یک چیز جدید در حقیقت به کودکان خود یاد می‌دهید
 که آنها تحت کنترل محیط خود هستند.