همراه ما باشید با جلسه آموزشی “نکات تخصصی افزایش تولید قارچ” با حضور مهندس محمدرضا میرزاده، مدیر
تضمین کیفیت کمپوستینک اسکاتو و مجموعه تولید قارچ مایسیلیا در استرالیا، برگزار شده توسطمجموعه کشت
و صنعت قارچ ملارد.