دانش افزایی در حوزه قارچ

اساسنامه پیشنهادی صندوق حمایت از زنجیره تولید قارچ

اساسنامه پیشنهادی صندوق حمایت از زنجیره تولید قارچ با هدف تنظیم بازار، ساماندهی، بهبود کیفیت، اصلاح سیستم توزیع، تبلیغات، فرآوری و صادرات می‌باشد. همچنین ایجاد کارگاه‌های بازیافت کمپوست و خاک، واحدهای فرآوری و در نهایت پرداخت حق عضویت سالیانه اعضا از طریق صندوق به انجمن از دیگر اهداف تشکیل صندوق می‌باشد.

فصل نخست: کلیات

ماده ۱: صندوق از زنجیره تولید قارچ – که در این اساسنامه “صندوق” نامیده می‌شود- دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و تحت نظارت انجمن کارفرمایی زنجیره تولیدکنندگان قارچ‌های خوراکی و دارویی و صنایع وابسته به آن است.

ماده ۲: دارایی صندوق از محل واریز حق سهام اعضا که توسط انجمن سالانه مشخص می‌گردد تأمین می‌شود.

ماده۳: مدت فعالیت صندوق نامحدود می‌باشد.

ماده ۴: تا زمان ایجاد دفتر مستقل از امکانات انجمن استفاده می‌گردد.

ماده ۵: زمینه فعالیت صندوق: تنظیم بازار، ساماندهی، بهبود کیفیت، اصلاح سیستم توزیع، تبلیغات، فرآوری و صادرات می‌باشد. همچنین ایجاد کارگاه‌های بازیافت کمپوست و خاک، واحدهای فرآوری و در نهایت پرداخت حق عضویت سالیانه اعضا از طریق صندوق به انجمن از دیگر اهداف تشکیل صندوق می‌باشد.

ماده ۶: صندوق در چهارچوب ضوابط این اساسنامه و مقررات کشوری فعالیت می‌کند.

ماده۷: هرکسی که عضو انجمن است به عضویت صندوق در میاید.

ماده ۸: هرکسی که عضو صندوق باشد دارای حق رأی است.

ماده ۹: صنایع وابسته به قارچ به غیر از کمپوست سازان که در بالا نحوه پرداخت حق عضویت آنها مشخص شده در صورتی می‌توانند به عضویت صندوق درآیند که حق عضویت خود را به صورتی که انجمن تعیین کرده پرداخت نموده و بدهی نداشته باشند.

تولید قارچ

فصل دوم: ارکان صندوق

مجمع عمومی:

ماده ۱۰: مجمع عمومی صندوق از اجتماع کلیه تولیدکنندگان تشکیل می‌شود و بر دو نوع است:
• مجمع عمومی عادی
• مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده ۱۱: علاوه بر مجمع عمومی سالانه، مجمع عمومی عادی در طول سال به طور فوق‌العاده نیز می‌تواند تشکیل شود.

ماده ۱۲: جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس هیات مدیره، مدیرعامل یا بازرس (بازرسان) تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است.

ماده ۱۳: وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است:
• تعیین سیاست‌ها و روش‌های دستیابی به هدف‌های صندوق
• انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و تعیین حقوق، مزایای و پاداش آنها بر اساس مقررات مربوط
• بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره صندوق پیشنهاد می‌شود.
• بررسی و تصویب ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت‌های مالی صندوق بنا به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی
• بررسی و تصویب آیین نامه‌های داخلی از جمله آیین نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط
• نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب
• اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای از طرف هیئت مدیره صندوق یا هر یک از اعضای مجمع عمومی ارائه می‌شود.

ماده ۱۴: ارائه پیشنهاد در خصوص کاهش و افزایش دارایی صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

ماده ۱۵: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای اعضایی که در جلسه رسمی حاضر باشند معتبر خواهد بود.

هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۶: هیئت مدیره صندوق، از ۹ نفر تشکیل می‌شود که از بین داوطلبان و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌شوند.

ماده ۱۷: دوره خدمت اعضای هیئت مدیره دو سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۸: در انتخابات ۳ نفر نیز به عنوان ذخیره تعیین می‌گردد.

ماده ۱۹: جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل ۶ نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است.

ماده ۲۰: هیئت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور صندوق با توجه به موضوع و اهداف مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به صندوق‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوط است. مگر در مواردی که به موجب قانون یا این اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی یا مدیرعامل صندوق باشد.

ماده ۲۱: با توجه به سهم آورده داخل صندوق از طرف قارچ کاران ۶ نماینده و کمپوست سازان ۳ نماینده به صورت جداگانه انتخابات برگزار می‌گردد.

ماده ۲۲: اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن نمی‌توانند همزمان عضو هیات مدیره صندوق باشند.

ماده ۲۳: درصورتی‌که یک عضو همزمان دارای 2 پروانه متفاوت تولید کمپوست و قارچ باشد به انتخاب خود فقط در یکی از مجمع‌ها جهت کاندید شدن در هیات مدیره ثبت نام می‌کند.

ماده ۲۴: وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است:

• تهیه آیین نامه‌های داخلی و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی
• پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آیین نامه‌های داخلی به مجمع عمومی جهت سیر مراحل قانونی
• تهیه و تنظیم ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت‌های مالی سالانه صندوق و ارائه آن به مجمع عمومی
• تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب
• نظارت بر امور مالی و اداری صندوق
• بررسی و تصویب خلاصه صورت دارایی و بدهی‌های صندوق به پیشنهاد مدیرعامل و تسلیم آن به بازرس قانونی
• اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی

ماده ۲۵: رییس هیئت مدیره و مدیر عامل به پیشنهاد هیئت مدیره انتخاب می‌شود.

ماده ۲۶: وظایف و اختیارات مدیر عامل توسط هیات مدیره تعیین می‌گردد.

تولید قارچ دکمه ای

فصل چهارم- سایر مقررات

ماده ۲۰: بازرس (بازرسان/ شرکت بازرسی) سالیانه توسط مجمع عمومی انتخاب شده و برای یک سال مالی انتخاب می‌شود که بر اساس مقررات مربوط انجام وظایف می‌نماید. یک نفر / شرکت بازرسی نیز به‌عنوان علی‌البدل تعیین می‌گردد.

ماده ۲۷: صندوق می‌تواند نسبت به تأمین منابع مالی لازم از طریق دریافت کمک و اعتبار از دولت و مؤسسات و سازمان‌های داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

ماده ۲۸: حساب‌های صندوق ترجیحاً نزد بانک کشاورزی افتتاح و نگهداری می‌شود.

ماده ۲۹: چک‌ها و اسناد مالی و سایر اسناد لازم‌الاجرا و تعهدآور صندوق باید به امضای مدیرعامل و دو از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) برسد.

ماده ۳۰: سال مالی صندوق به جز سال اول، از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۳۱: ترازنامه سالانه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به بازرس قانون صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هر سال باید قبل از پایان مرداد ماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.

ماده ۳۲: صندوق می‌تواند بر اساس دارایی‌های خود نسبت به احداث مراکز فرآوری (خشک کردن قارچ، فریز، سس، بلنچ و…)، احداث یا اجاره پایانه‌های فروش اقدام نماید. در این شرایط سهم هر عضو از دارایی مرکز احداث شده بر اساس آورده عضو می‌باشد.

ماده ۳۳: در این حالت لازم است بانک اطلاعات شرکت یا اشخاص فعال و مقدار پرداختی آنها تعیین گردد.

ماده ۳۴: صندوق می‌تواند پس از گرفتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی و سایر ادارت و وزارت خانه‌های مرتبط نسبت به تأسیس موسسه مالی و اعتباری یا صندوق‌های حمایتی اقدام نمایند.

این اساسنامه نامه در ۳۴ ماده در تاریخ به تصویب رسید و پس از تصویب مقررات آن برای همه اعضا الزام آور می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به هاگ و بخش دانش افزایی در حوزه قارچ مراجعه نمایید.
امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا