آکادمی قارچبیماری های قارچکلینیک

افزایش طول عمر قارچ تکمه‌ای در انبارمانی

اثر آسکوربات کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمر قفسه‌ای قارچ تکمه‌ای

به‌منظور حفظ کیفیت و افزایش طول عمر قارچ تکمه‌ای در دوره انبارمانی، تحقیقی به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید.
در این مطالعه، اثر آسکوربات کلسیم در ۳ سطح (۰، ۰٫۴ و ۰٫۸ درصد) و تیمار آب گرم (۴۵ درجه سانتی‌گراد) بر روی صفات کیفی قارچ تکمه‌ای از قبیل کاهش وزن، سفتی، ویتامین ث، فنل کل، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و شاخص‌های رنگ در دوره انبارمانی بررسی شد.

قارچ‌ها پس از اعمال تیمار در دمای ۱±۰٫۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۹۰ درصد نگهداری شده و سپس صفات کیفی قارچ تکمه‌ای طی روزهای ۰، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ انبارمانی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آسکوربات کلسیم همراه با تیمار دمایی اثرات معنی داری بر کاهش وزن، سفتی بافت، شاخص‌های رنگ و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز به همراه داشت.

اثر زمان انبارمانی بر کلیه صفات اندازه‌گیری شده در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد. همچنین، برهم کنش تیمار و زمان بر کاهش وزن، شاخص‌ های رنگ و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز معنی دار شد. نتایج نشان دادند که آسکوربات کلسیم ۰٫۸ درصد همراه با تیمار دمایی بهترین اثر را در حفظ صفات کیفی قارچ تکمه‌ای داشت و افزایش طول عمر قارچ تکمه‌ای در دوره انبارمانی را داشت.

دانلود فایل اصلی مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + 2 =

دکمه بازگشت به بالا