آکادمی قارچبیماری های قارچکلینیک

شناسایی فاکتورهای بیماری‌زایی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید

شناسایی فاکتورهای بیماری‌زایی جدایه های جداشده از قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران

بیماری لکه قهوه‌ای قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) در سال‌های اخیر به عنوان یک بیماری شایع در سالن‌های پرورش قارچ ایران و جهان ایجاد مشکل نموده است.

علائم بیماری به صورت لکه‌های کوچک قهوه‌ای، سوختگی قهوه‌ای و کلاهک‌های پوسیده که حالت لزج و چسبناکی دارند مشاهده می‌شود. باکتری Pseudomonas tolaasii به عنوان عامل اصلی ایجاد لکه قهوه‌ای مطرح است. اما در منابع همیشه بیش از یک میکروارگانیسم به عنوان عامل لکه قهوه‌ای معرفی می‌شود. نمونه برداری از کلاهک قارچ‌های دارای علائم مشکوک از استان‌های البرز، خراسان رضوی، تهران، سمنان و قزوین در سال ۱۳۹۰ صورت پذیرفت.

آزمون های انجام شده

آزمونهای مختلف بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، تغذیه‌ای و تکثیر ناحیه یک کیلو بازی از 16S rDNA با استفاده از آغازگرهای رفت و برگشت (Ps-F, Ps-R) مشخص نمود که جدایه متعلق به جنس Pseudomonas و گونه Pseudomonas tolaasii هستند. آزمون اثبات بیماریزایی جدایه ها بر روی کلاهک قارچ تکمه‌ای درجات مختلفی از شدت بیماریزایی را در بین جدایه ها نشان داد.

با بررسی برخی از فاکتورهای بیماریزایی مشخص گردید جدایه هایی که بیشترین توان بیماریزایی را دارند از قدرت تولید سیدروفور پایووردین بالاتری برخوردار هستند. در هیچ یک از جدایه ها ارتباط مستقیمی بین تولید سایر فاکتورهای بیماریزایی باکتری‌ها از جمله تولید بیوفیلم، تولید تولاسین، تحرک و تولید سیگنال Pseudomonas quinolone signal (PQS) مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در باکتری Pseudomonas tolaasii، همانند اغلب سودوموناس ها، PQS وجود دارد اما نقش واقعی آن مشخص نیست.

دانلود فایل اصلی مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا