آکادمی قارچبیماری های قارچکلینیک

افزایش طول عمر قفسه‌ای قارچ تکمه‌ای

اثر آسکوربات کلسیم و تیمار دمایی بر افزایش عمر قفسه‌ای قارچ تکمه‌ای

به‌منظور حفظ کیفیت قارچ تکمه‌ای در دوره انبارمانی، تحقیقی به‌صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید.
در این مطالعه، اثر آسکوربات کلسیم در ۳ سطح (۰، ۰٫۴ و ۰٫۸ درصد) و تیمار آب گرم (۴۵ درجه سانتی‌گراد) بر روی صفات کیفی قارچ تکمه‌ای از قبیل کاهش وزن، سفتی، ویتامین ث، فنل کل، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و شاخص‌های رنگ در دوره انبارمانی بررسی شد.

قارچ‌ها پس از اعمال تیمار در دمای ۱±۰٫۵ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۹۰ درصد نگهداری شده و سپس صفات کیفی قارچ تکمه‌ای طی روزهای ۰، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ انبارمانی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آسکوربات کلسیم همراه با تیمار دمایی اثرات معنی داری بر کاهش وزن، سفتی بافت، شاخص‌های رنگ و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز به همراه داشت.

اثر زمان انبارمانی بر کلیه صفات اندازه‌گیری شده در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شد. همچنین، برهمکنش تیمار و زمان بر کاهش وزن، شاخص‌های رنگ و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز معنی دار شد. نتایج نشان دادند که آسکوربات کلسیم ۰٫۸ درصد همراه با تیمار دمایی بهترین اثر را در حفظ صفات کیفی قارچ تکمه‌ای داشت.

دانلود فایل اصلی مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا