قارچ شناسیویکی قارچ

الگوی چرخه زندگی قارچ‌های خوراکی (بخش اول)

در قارچ‌های خوراکی هتروتال، هر اسپور پس از رشد، تولید هیف و درنهایت تولید میسلیوم منوکاریوتیک
می‌نماید. واحدهای سلولی در این میسلیوم تک‌هسته‌ای هستند.

۱. الگوی چرخه زندگی در هتروتال ها

در قارچ‌های خوراکی هتروتال، هر اسپور پس از رشد، تولید هیف و درنهایت تولید میسلیوم منوکاریوتیک می‌نماید. واحدهای سلولی در
این میسلیوم تک‌هسته‌ای هستند.

این میسلیوم خود عقیم است و نمی‌تواند اندام باردهی به وجود آورد. اگر دو هیف ناشی از دو منوکاریون سازگار باهم آمیزش پیدا کنند،
میسلیومی به وجود می‌آید که سلول‌های آن هرکدام دو هسته متفاوت و سازگار دارند و تا زمان تشکیل اسپورها باهم ادغام نشده و
درون سلول به‌صورت مجزا از هم باقی می‌مانند. به این میسلیوم ترجیح دی کاریون گفته می‌شود.

نوشته های مشابه

وجود ساختارهایی موسوم به ارتباطات کلامپ (clamp connections) باعث می شوند که در خلال تقسیمات متعدد میتوزی میسلیوم،
وضعیت دی کاریوتیکی در تمام واحدهای سلولی حفظ شود. لذا مشاهده این ارتباطات مدرکی برای دی کاریوتیکی بودن میسلیوم
است.

در مرحله زایشی و تشکیل اسپورها، در هر سلول بازیدیوم، دو هسته به هم می پیوندند و یک دیپلویید ناپایدار تشکیل می دهند. در
ادامه، تقسیم میوز رخ می دهد و درنتیجه، چهار هسته هاپلوئید و سپس چهار اسپور هاپلوئید به وجود می آید. با رشد اسپورها،
چرخه زندگی این قارچ ها ادامه می یابد. (Miles and Chang, 1997)

البته در اینجا استثناهایی نیز وجود دارد. مثلاً در قارچ آگاریکوس بیتورکویس که یک هتروتال است، پس از رشد اسپور، یک میسلیوم
منوکاریون با واحدهای سلولی تک‌هسته‌ای به وجود نمی‌آید، بلکه یک میسلیوم هموکاریون با واحدهای سلولی چندهسته‌ای بهوجود
می‌آید و تفاوت دیگر آن این است که پس از آمیزش بین هموکاریون ها، ارتباطات کلامپ در حالت دی کاریون دیده نمی‌شود.

۲. الگوی چرخه زندگی در هموتال های اولیه

در قارچ چینی که یک هموتال اولیه است، تمامی مراحل شبیه به هتروتال ها است. اما تفاوت در اینجاست که پس از تولید منوکاریون
ها، آنها با یکدیگر آمیزش پیدا نمی‌کنند بلکه پس از طی یک مرحله ناجور هسته‌ای شدن، تبدیل به میسلیوم های هتروکاریوتیک خود
بارور می‌گردند.

کتاب پرورش عملی قارچ دکمه ای
>
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا