قارچ شناسیویکی قارچ

الگوی چرخه زندگی قارچ‌های خوراکی (بخش دوم)

همان‌طور که قبلاً گفته شد، قارچ دکمه‌ای سفید یک آمفی تال است و دارای هر دو سیستم هموتالیک ثانویه و
هتروتالیک است. حتی برخی از نمونه‌ها، خاصیت هموتالیسم نیز نشان داده‌اند. البته همان‌طور که گفته شد،
تقریباً تمامی جمعیت‌های تجاری این قارچ دارای سیستم هموتالیک ثانویه هستند.

(الف) الگوی چرخه زندگی در جمعیت‌های هموتال ثانویه قارچ دکمه‌ای سفید

در مرحله بلوغ قارچ در زیر کلاهک تیغه‌های شعاعی تشکیل می‌شوند. سلول‌های زاینده اسپور یا همان بازیدیوم ها بر روی این تیغه‌ها تشکیل
می‌شوند. در بیشتر موارد (۸۱٪)، هر بازیدیوم در انتهای خود، دو اندام خارمانند یا استریگما (Strigma) دارد.

بعدازاینکه سلول بازیدیوم تقسیم می‌وزی انجام داد، چهار هسته جدید حاصل می‌شود. سپس دو تا از این هسته‌ها که ازنظر تیپ آمیزشی با
همدیگر اختلاف دارند (مانند دو تیپ Ax و Ay) به داخل یک خار می‌روند و دوتای دیگر به داخل خار دیگر، در ادامه، هر خار تشکیل یک بازیدیوسپور
می‌دهد. بنابراین در هر بازیدیوسپور، دو هسته که ازنظر تیپ آمیزشی با یکدیگر اختلاف دارند، ولی باهم سازگارند. (Callac et. al,1993 and 1998)
(Khush et. al, 1995)

نوشته های مشابه

الگوی چرخه زندگی قارچ‌های خوراکی (بخش دوم), هاگ

در حالتی که دو خار به ازای هر بازیدیوم به وجود می‌آید، اگر بخواهیم بسته‌بندی هسته‌های می‌وزی در بازیدیوسپورها را به‌طور تصادفی در نظر
بگیریم، بازیدیوسپورهایی که دارای آلل های تیپ آمیزشی یکسان می‌باشند، میسلیوم جورهسته خود عقیم تولید می‌کنند و لذا اسپورهای (Ax1 Ax2)
و (Ay1 Ay2) میسلیوم جورهسته تولید می‌کنند.

سایر بازیدیوسپورهایی که حاوی هردو آلل تیپ آمیزشی یعنی AX و Ay باشند، میسلیوم ناجور هسته خود بارور تولید می‌کنند. لذا به‌طور تصادفی،
می‌بایست یک سوم از بازیدیوسپورها تولید میسلیوم جور هسته خود عقیم و دوسوم از آنها تولید میسلیوم ناجور هسته خود بارور کنند.

به عبارتی ۳۳/۳۳٪ از اسپورها خود عقیم و ۶۶/۶۷٪ از آنها خود بارور باشند. اما یک روند غیر تصادفی و معنی‌دار، این نسبت‌ها را به هم زده
و این حالت که دو هسته خواهری به درون یک خار بروند و درنتیجه دو بازیدیوسپور هرکدام حاوی دو هسته خواهری به وجود آید، به‌ندرت
اتفاق می‌افتد.

چرخه بازیدیوسپور در قارچ سفید

هر بازیدیوسپور ناجور هسته ای که به این طریق تشکیل می‌شود، ظرفیت لازم برای ادامه چرخه زندگی و درنهایت تولید اندام‌های باردهی را،
داراست. یعنی اگر محیط غذایی مناسب وجود داشته باشد، هر بازیدیوسپور به‌طور مستقل می‌تواند یک قارچ بالغ به وجود آورد. وقتی که
بازیدیوسپورها در محیط غذایی مناسب قرار گرفتند، نظیر تمام اسپورهای دیگر، رشد می‌کنند.

هنگامی‌که یک لوله تندش (germ tube) از اسپور تولید می‌شود، تقسیمات متعدد سلولی باعث ایجاد یک هیف می‌شود و از انشعابات هیف
ها یا اتحاد آنها شبکه میسلیومی به وجود می‌آید. میسیلومها ممکن است به هم بپیوندند و انشعابات فرعی زیادی تولید کنند.

واحدهای سلولی در میسلیوم چندهسته‌ای هستند. این هسته‌ها، نسخه‌های متعددی از دو هسته اولیه‌ای می‌باشند که در هنگام تشکیل
بازیدیوسپور در آن قرار داشته و ازنظر تیپ آمیزشی مخالف هم بوده‌اند. دراین قارچ، ارتباطات کلامپ دیده نمی‌شود و لذا د زیر میکروسکوپ
میسلیوم های هتروکاریوتیک از هموکاریوتیک قابل‌تشخیص نیست.

در میسلیوم های هتروکاریوتیک واحدهای سلولی چندهسته‌ای بوده و نسخه‌های متعددی از هر دو هسته در یک واحد سلولی دیده میشوند
که تا موقع تشکیل اندام‌های باردهی باهم ادغام نشده و به‌صورت مجزا از هم قرار می‌گیرند. در هنگام تشکیل اندام‌های باردهی، دو هسته
باهم ادغام‌شده و یک دیپلویید ناپایدار به وجود می‌آورند. با انجام تقسیم میوز چهار هسته هاپلوئید به وجود می‌آید.

الگوی چرخه زندگی قارچ‌های خوراکی (بخش دوم), هاگ

در حالت‌های دیگر که با فراوانی کمتری اتفاق می‌افتد، به ازای هر بازیدیوم، سه خار (۱۸٪) و یا چهار خار (۱٪) به وجود می‌آید. در این حالات
در هر بازیدیوسپور، دو یا یک هسته می‌وزی بسته‌بندی می‌شود.

(ب) الگوی کلی چرخه زندگی در جمعیت‌های هتروتال قارچ دکمه‌ای سفید

در جمعیت‌های هتروتال قارچ دکمه‌ای سفید، نظیر تمامی نمونه‌های متعلق به واریته burnettii که از بیابان سونورن کالیفرنیا گردآوری‌شده
است و همچنین نمونه‌های متعلق به واریته Bs 261، هر بازیدیوم در انتهای خود، با فراوانی ۸۵٪ چهار اندام خار مانند یا استریگما دارد.
بنابراین، پس از اینکه سلول بازیدیوم تقسیم می‌وزی انجام داد، چهار هسته جدید حاصل می‌شود.

نتیجه نهایی تولید چهار بازیدیوسپور است که هرکدام دارای یک هسته می‌وزی می‌باشد. میسلیومی که از هرکدام از این بازیدیوسپورها حاصل
شود، نمی‌تواند به‌تنهایی اندام باردهی تولید نماید و سلول درون هر میسلیوم دارای چند هسته مشابه است. البته همان‌طور که بیان شد این
حالت در ۸۵٪ از موارد است و حالت‌های دیگری نیز برای نوع هتروتال وجود دارد.

در 14% موارد، سه خار به ازای هر بازیدیوم به وجود می‌آید و در ۱٪ موارد، دو خار به ازای یک بازیدیوم به وجود می‌آید. بدیهی است که در حالتی
که در خار به وجود می‌آید، نتایج شبیه به حالتی است که در مورد هموتال های ثانویه بیان شد (Callac et. al, 1993 and 1998).

(ج) الگوی کلی چرخه زندگی در جمعیت‌های هموتال اولیه قارچ دکمه‌ای سفید

در جمعیت‌های هموتال اولیه قارچ دکمه‌ای سفید نظیر تمامی نمونه‌های Bs 423، هر بازیدیوم در انتهای خود، ۲، ۳ یا ۴ اندام خار مانند یا استریگما
دارد. سایر مراحل زندگی شبیه به چرخه زندگی قارچ‌های هموتال نظیر قارچ چینی می‌باشد. یعنی درنهایت میسلیومی که از یک تک اسپور به وجود
می‌آید، قادر است که اندام باردهی تولید نماید.

کتاب قارچ خوراکی سودمند و سودآور
>
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا