آشنایی با سمومآکادمی قارچکلینیک

کنترل آفات و بیماری های قارچ

استفاده از قارچ کش ها، باکتری کش ها و حشره کش ها در کنترل آفات و بیماری های قارچ خوراکی موضوعی کاملاً اختصاصی است زیرا هم میزبان و هم پاتوژن هر دو میکروارگانیسمند. تعداد نسبتاً کمی از ترکیبات شیمیایی اختصاصی می باشند عمده ترین حشره کش های مورد استفاده عبارتند از دیازینون، مالاتیون، لیندین، تیونازین، دیس کلرووس، پایرترم، آتراوزول و پیریمیفوس متیل که در ضدعفونی سطح بسترها، کمپوست و کنترل حشرات به کار می روند.

زینب (zineb)، دی تیوکاربامات، بنومیل، باویستین، پروکلراز منگنز، کلروتالونینل، کاربندازیم، تیابندازول و… قارچ کش هایی می باشند که در کنترل بیماری های قارچی مورد استفاده قرار می گیرند. کلرین به عنوان یک باکتری کش قوی و مفید برای کنترل لکه باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرند. هنوز هیچ نوع ترکیب شیمیایی مفیدی برای کنترل بیماری های ویروسی شناخته نشده است.

با توجه به مشکلات مبارزه شیمیایی و آثار نامطلوب شناخته شده و ناشناخته سموم مصرفی روی انسان و محیط زیست، استفاده از این مواد جز در موارد خاص و با رعایت کامل ضوابط بهداشتی جایز نیست. لذا به منظور جلوگیری از خسارت آفات و عوامل بیماری زا، رعایت نکات زیر و موارد ذکر شده در زیر در مراکز پرورش قارچ های خوراکی ضروری است.

1) رعایت کامل بهداشت محیط در تمام مزرعه

2) کارگران درون سالن ها حتماً باید تمیز و عاری از هرنوع آلودگی باشند.

3) کف سالن های تولید کمپوست باید سیمان کاری ، کاشی کاری شده و این سالن ها باید مسقف باشند.

4) مواد اولیه برای تهیه کمپوست باید کاملاً  تازه باشند و با نسبت صحیحی با هم مخلوط شوند.

5) کارگران موقع ورود به داخل سالن ها حتماً پاهایشان را در محل ضدعفونی کننده (فرمالین) فرو برند.

6) میزان درصد آمونیاک در کمپوست (بعد از اینکه پاستوریزاسیون انجام شد) باید تعیین شود.

7) پنجه دوانی میسلیوم باید در محیط تمیز و پاکیزه و عاری از هر گونه آلودگی صورت پذیرد (نزدیک به استریل).

8) حرارت بسترها هنگام پنجه دوانی، هرگز از 22 تا 24 درجه سانتیگراد بالاتر نباشد.

9) درجه حرارت و رطوبت سالن ها حتماً باید ثابت و بدون نوسان باشد.

10) در صورت استفاده از هوای تازه برای خنک کردن کمپوست پنجه دوانی شده به وسیله میسلیوم قارچ خوراکی، تصفیه و پاکسازی هوا قبل از ورود به اتاق ضروری است.

11) هوای تازه حتماً باید از فیلترهای مناسب بگذرد و وارد سالن ها پرورش شود.

12) طی دوره پرورش قارچ، تمامی منافذ و روزنه های سالن ها باید مسدود و از تابش مستقیم نور خورشید به درون سالن ها اجتناب شود.

13) بعد از برداشت محصول، باید حتماً سالن ها ضدعفونی و سریعاً تخلیه شوند.

14) کمپوست مصرف شده باید به منطقه دور دست انتقال داده شود و از تجمع آن در نزدیکی سالن ها جداً خودداری گردد.

15 ) نگهداری مخلوط خاک پوششی در محلی کاملاً تمیز و ضدعفونی شده ضروری است. علاوه بر این تمام ظروف و وسایل لازم برای قرار دادن خاک پوششی روی کمپوست پنجه دوانی شده، کاملاً شسته و ضدعفونی شوند.

16) حتماً خاک پوششی را در محل مناسب و عاری از هر گونه آلودگی مخلوط کنید.

17) کنترل آفات از گسترش و انتقال بیماری ها نیز جلوگیری می کند.

18) اضافه کردن کلر در آب آبیاری سالن ها (به میزان 150 میکروگرم درمیلی لیتر) مانع بروز بیماری های باکتریایی می شود (15 روز یکبار).

19) تمامی قارچ هایی که به نحوی توسط آفات یا بیماری آلوده شده اند باید از بسترها جمع آوری شوند و از بین بروند.

20) شست و شوی منظم دستکش ها و روپوش های افراد داخل سالن ها از سرایت بیماری ازسالنی به سالن دیگر جلوگیری می کند.

21) استفاده از حشره کش ها و کنه کش ها برای نابودی حشرات و کنه ها به منظور ممانعت از پراکنش عوامل بیماری زا به وسیله آنها ضروری است.

22) در انتهای دوره تولید و پرورش، باید سالن ها را به مدت 12 ساعت با حرارت 70 درجه سانتیگراد برای نابودی عوامل بیماری زا ضدعفونی کرد.

23) جلوی در تمام توانل های کشت و سوله های پرورش، تعبیه کردن چاله هایی برای ضدعفونی کفش ها ضروری است.

24) قبل و بعد از دوره کشت، تمام قفسه ها و بستری های کشت به وسیله سدیم پنتاکلروفنات یا فرمالین ضدعفونی شود.

25) کشت وصنعت هایی که آلودگی بیماری های قارچی حباب تر (Mycogone)، تار عنکبوتی (Cladobotoyum) و حباب خشک (Vrrticillium) را دارند ، از فروش خاک پوششی و کمپوست جداً خودداری و قرنطینه منطقه را رعایت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا