پایان دوره کشت در واحدهای تولید قارچ

مؤثرترین روش برای خاتمه دوره پرورش، استفاده از تیمار گرمایی است؛ اما این روش برای همه فارم ها به دلیل عدم وجود سیستم بخار در آنها یا تخریب دستگاه‌ها و ساختمان در اثر رطوبت و حرارت بالا امکان‌پذیر نیست.