ضدعفونی کننده های قارچ ها

یک ضدعفونی‌کننده ماده‌ای است که طیف وسیعی از ارگانیسم‌ها را از بین می‌برد و یا از رشد آنها
جلوگیری می‌کند. این مواد به‌ویژه برای حذف اسپورهای قارچی و قطعات میسلیومی آنها مؤثر
هستند اما علیه خود آفات چندان مؤثر نیستند.

نحوه ضدعفونی جعبه های خالی کشت

تیمار در دمای ۶۰ درجه سلسیوس همه سطوح جعبه‌های خالی کشت را تمیز خواهد کرد. درصورتی‌که عملیات کوک
آوت به خوبی انجام شود؛ نیازی به این تیمار نخواهد بود.