دانستنی‌ها درباره قارچقارچ و خانواده

نقش قارچ‌های ماكروميست چوبزی

استفاده از قارچ‌ها در صنعت ام.دی.اف

‌آیا می‌دانستید می‌توان از قارچ‌های جنگلی در صنعت توليد ام.دی.اف استفاده کرد؟ بسـياری از قارچ‌های ماكروميست چوبزی قادرنـد در شـرايط بي‌هـوازي و در حضـور Co2 آنزيـم الكاز توليـد کننـد. امـروزه ايـن آنزيـم جايگزيـن مناسـبی بـرای بافرها و چسب‌های شـيميايی در صنعت توليد ام.دی.اف محسـوب می‌شـود.

یکـی از ایـن قارچ‌ها که در صنایـع تولیـد آنزیـم بسـیار کاربـرد دارد قـارچ رنگین‌کمـان اسـت. بـا كشـت قـارچ رنگين‌كمـان در محيط كشـت مايـع و نگهـداري آن به‌مـدت چهـار روز درون فرمانتـور بيورآكتـور آنزيم الكاز حاصـل می‌شـود. ایـن آنزیـم نه‌تنهـا سـازگار بـا محيط زيسـت بـوده و مخاطـرات مـواد شـيميايي را نـدارد بلكـه ارزان قيمـت و سـهل الوصول نيز اسـت.

عملکرد بهتر محصول چوبی حاصل از قارچ نسبت به نمونه سنتی آن

برای نمونـه، در بازدیدی کـه از آزمایشـگاه علوم چـوب دانشـگاه گوتینگـن آلمـان صـورت گرفـت، ملاحضه شـد کـه محصـول چوبـی به‌دسـت آمـده از آنزیـم الکاز، در مقایسـه بـا محصـول نمونه شـاهد کـه به‌طور سـنتی از بافـر شـیمیایی حاصل شـده بـود عملکرد بهتـری داشـت.

در آزمـون بررسـی کیفیـت، محصـول چوبی حاصلـه از آنزیـم الکاز، در برابر فشـار ضربـه از هم جدا نشـده و الیاف محصـول، دو قطعـه آن را بـه همدیگر متصل نگـه داشـت ولـی محصـول حاصلـه از بافر شـیمیایی به دلیـل نداشـتن الیـاف، به راحتـی بـه دو قطعـه مجـزا تبدیـل شـد.

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت قارچ خوراکی قیمت قارچ خوراکی
دکمه بازگشت به بالا