دانستنی‌ها درباره قارچ

نقش قارچ‌های ماكروميست چوبزی

استفاده از قارچ‌ها در صنعت ام.دی.اف

‌آیا می‌دانستید می‌توان از قارچ‌های جنگلی در صنعت توليد ام.دی.اف استفاده کرد؟ بسـياری از قارچ‌های ماكروميست چوبزی قادرنـد در شـرايط بي‌هـوازي و در حضـور Co2 آنزيـم الكاز توليـد کننـد. امـروزه ايـن آنزيـم جايگزيـن مناسـبی بـرای بافرها و چسب‌های شـيميايی در صنعت توليد ام.دی.اف محسـوب می‌شـود.

یکـی از ایـن قارچ‌ها که در صنایـع تولیـد آنزیم بسـیار کاربـرد دارد قـارچ رنگین‌کمـان اسـت. بـا كشـت قـارچ رنگين‌كمـان در محيط كشـت مايـع و نگهـداري آن به‌مـدت چهـار روز درون فرمانتـور بيورآكتـور آنزيم الكاز حاصـل می‌شـود. ایـن آنزیـم نه‌تنهـا سـازگار بـا محيط زيسـت بـوده و مخاطـرات مـواد شـيميايي را نـدارد بلكـه ارزان قيمـت و سـهل الوصول نيز اسـت.

عملکرد بهتر قارچ‌های ماكروميست نسبت به نمونه سنتی آن

برای نمونـه، در بازدیدی کـه از آزمایشـگاه علوم چـوب دانشـگاه گوتینگـن آلمـان صـورت گرفـت، ملاحضه شـد کـه محصـول چوبـی به‌دسـت آمـده از آنزیـم الکاز، در مقایسـه بـا محصـول نمونه شـاهد کـه به‌طور سـنتی از بافـر شـیمیایی حاصل شـده بـود عملکرد بهتـری داشـت.

در آزمـون بررسـی کیفیـت، محصـول چوبی حاصلـه از آنزیـم الکاز، در برابر فشـار ضربـه از هم جدا نشـده و الیاف محصـول، دو قطعـه آن را بـه همدیگر متصل نگـه داشـت ولـی محصـول حاصلـه از بافر شـیمیایی به دلیـل نداشـتن الیـاف، به راحتـی بـه دو قطعـه مجـزا تبدیـل شـد.

قارچ های چوبزی در اولین کنفرانس بین المللی کشت اروپا

اولین کنفرانس بین‌المللی قارچ های چوبزی (wood fungi) یا قارچ‌های لیگینیکول اختصاص داشت.

این کنفرانس در ژوئن سال 2018 در گنت بلژیک برگزار شد. در این کنفرانس به تبادل اطلاعات در زمینه تولید قارچ های چوبزی ، فن آوری های تولید و محصولات نوآورانه از آن پرداخته شد.

در این کنفرانس، سخنرانی های قابل  توجه درباره  بحث های کلیدی، بازدید از مزارع و شرکت های تولیدی قارچ  در یک برنامه گروهی منسجم برای حدود ۲۰۰ شرکت کننده از سراسر جهان ارائه شد.

برای همه‌ی افراد علاقه‌مند به قارچ، این یک رویداد  مهم با هدف یادگیری و آموزش توسط بهترین متخصصان این صنعت است که ضمن تبادل اطلاعات و ایده‌ها به بررسی راه حل‌هایی برای مشکلات موجود می‌پردازند.

دانستنی‌ها در حوزه قارچ را با هاگ دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *