‍ ارتقای سلامت غذا با تقویت تغذیه گیاهی و سلامت محوری نباتات

چنانچه نیاز غذایی گیاه با موازین صحیح مهندسی صورت پذیرد ضمن تقویت رشد و افزایش محصول، مقاومت گیاه در
برابر بیماری ها و آفات را افزایش می‌دهد و موجب کاهش مصرف آفت‌کش‌ها و سموم می‌شود و همین امر به ” ارتقای
سلامت ” محصول تولیدی می‌انجامد.