سازمان نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی
سازمان نظام مهندسی

تمامی جوامع برای بهره‌مندی از تخصص و دانش کارشناسان علوم و فنون مختلف نیاز به سازماندهی و رویکردی نظام‌مند دارند.