پایان دوره کشت در واحدهای تولید قارچ

مؤثرترین روش برای خاتمه دوره پرورش، استفاده از تیمار گرمایی است؛ اما این روش برای همه فارم ها به دلیل عدم وجود سیستم بخار در آنها یا تخریب دستگاه‌ها و ساختمان در اثر رطوبت و حرارت بالا امکان‌پذیر نیست.

بیماری لکه های ویروسی

اولین علامتی که در بیماری لکه‌های ویروسی دیده‌شده، قسمت‌هایی از بستر بود که هیچ قارچی در آنها تولید نمی‌شد.