کارگاه یک‌روزه انجمن صنفی پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی ایران جهت افزایش دانش فنی مدیران تولید واحدهای پرورش روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۲۰  طی 5 ساعت در محل دفتر انجمن با حضور جناب آقای دکتر ریاحی و جناب آقای دکتر انتصاری به‌عنوان مدرس برگزار شد.