بيماری مايكوگون

بر اساس نتایج تحقیقات و بررسی منابع علمی، منابع انتقال اسپورها و میسلیوم قارچ مخرب مایکوگون عبارت‌اند از:

بازيافت خاک پوششی

با بازیافت خاک‌پوششی، خاک مرغوب پیت وارداتی را برای همیشه حفظ کنیم و بارها و بارها از آن استفاده نماییم.

به این طریق ضمن حصول عملکرد بالا، هزینه تولید نیز کاهش می‌یابد. این روزها در ایران یکی از مشکلات صنعت پرورش قارچ دکمه‌ای، كه ۳۰ درصد هزینه‌های مواد اولیه این صنعت را به خود اختصاص می‌دهد، تهیه خاک‌پوششی مرغوب است. به ازاء هر ۲۰ مترمربع کمپوست، حدود یک مترمکعب خاک‌پوششی لازم است.